Virtual Reference Service

Archive of completed requests

Total amount of queries in the database: 589

FirstPrevious < 4 5 6 7 8> NextLast

Номер запроса: 5812021-11-25 10:22:40Пользователь: Аліса

Текст запроса:

Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, матеріали з наступних питань: 1. Поняття наративу та його основні форми 2. Основи наративу в плакатистиці

Текст ответа:

Доброго дня, пані Алісо.

За вашою темою ми знайшли наступну інформацію:

Можейко М. А. Нарратив // История философии : Энциклопедия / Сост. А. А. Грицанов.– Минск : Интерпрессервис, : Книжный дом, 2002. (Шифр видання II> 21609) 

Почепцов Г. Наратив політичний // Політична енциклопедія / НАН України. Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І. Ф. Кураса; Гол. редкол. Юрій Левенець; Редкол. Юрій Шаповал, Олександр Майборода, Микола Михальченко; Упоряд. Юрій Шаповал. – К. : Парламентське вид-во, 2011. (Шифр видання III> 82589)

Повествование // Литературная энциклопедия терминов и понятий / РАН. Ин-т науч. информации по обществ. наукам; Гл. ред. и сост. А. Н. Николюкин; Редкол. М. Л. ГаспаровС. И. КормиловА. Е. Махов. – М. : НПК "Интелвак", 2003. (Шифр видання VII> 61178)

Антон Або.  Зачем иллюстратору придумывать истории. О силе нарратива в визуальных работах. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://skvot.io/ru/blog/zachem-illyustratoru-pridumyvat-istorii

Н. В. Злыднева . Визуальный нарратив: опыт мифопоэтического прочтения. — М.: «Индрик», 2013. — 360 с. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://inslav.ru/sites/default/files/editions/2013_zlydneva.pdf

З повагою, Віртуальна довідкова служба.

Номер запроса: 5802021-11-22 16:25:31Пользователь: Тетяна

Текст запроса:

Доброго дня, цікавить інформація про місто Рені у румунський період, можливо є відомості про румунську забудову міста та зв'язок Рені із Галацем? Дякую за відповідь.

Текст ответа:

Доброго дня, пані Тетяно.

Пропонуємо Вам переглянути декілька видань, які висвітлюють історичні матеріали (румунський період) про місто Рені та Ренійський район. Запропоновані видання зберігаються у відділі краєзнавства «Одесика»:

Советский Придунайский край (1940-1945 гг.) : документы и материалы / сост. : А. Д. Бачинский, А. П. Белобородова, И. В. Гречуха [и др.]. – Одесса, 1968. – 408 с. (V 48793)

Одесская область в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. : документы и материалы / сост. : А. Д. Бачинский, И. В. Гречуха, В. Ф. Егоров [и др.]. – Одесса, 1970. – 388 с. (V 50408)

История городов и сел Украинской ССР : в 26 т. : Одесская область / редкол. : А. П. Чередниченко, А. Д. Бачинский, С. Я. Боровой [и др.]. – Киев, 1978. – 868 с. – Из содерж. : Ренийский район. Рени. – С. 678-693. (V> 18)

Рені. Ren. Tomarovo. Reni. Рени с древнейших времен до наших дней : хронология основных событий / Ренийская центральная районная библиотека. – Рени ; Болград, 2014. – 254 : ил., портр. (V> 27777)

Буджак: историко-этнографические очерки народов юго-западных районов Одесщины. – Одесса, 2014. – 742, [15] л. вкл. цв. ил., портр.    (V> 26961)

Що стосується інформації про зв’язки Рені із Галацем, у румунський період, під час пошуку не знайдено. Активна українсько-румунсько-молдавська співпраця розпочалася наприкінці 1990-х років. За період незалежності зібрано достатньо великий обсяг етнографічних свідчень, оригінальних досліджень, видано та презентовано десятки монографій, статей, проведено декілька міжнародних наукових конференцій в Одесі, Галаці, Ізмаїлі і Кахулі за участю науковців з України, Румунії та Молдови.

З повагою, Віртуальна довідкова служба.

Номер запроса: 5792021-11-16 12:41:45Пользователь: Катерина

Текст запроса:

Комерційний маркетинг у бібліотеці (на практиці бібліотек)

Текст ответа:

Доброго дня, пані Катерино.

За Вашим запитом ми знайшли наступну літературу :

Башун, Олена Володимирівна. Вплив маркетингу і фандрейзингу на трансформацію бібліотек : монографія / Олена Володимирівна Башун, Донец. від-ня наук. т-ва ім. Т. Шевченка, Донец. обл. універс. наук. б-ка ім. Н. К. Крупської. – Донецьк : УКЦентр, 1999. – 201 с. (Шифр видання видання XVI> 6171)

Бондарчук, Ярослава Сергіївна. Елементи бібліотечного маркетингу в діяльності Наукової бібліотеки Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова / Ярослава Сергіївна Бондарчук // Бібліотечний форум : історія, теорія і практика. – 2020.– № 4 (22). – С. 14-16. (Шифр видання XVIII 36183)

Гранчак, Тетяна Юріївна. Інтернет-маркетинг у діяльності бібліотек України / Тетяна Юріївна Гранчак, Таісія Михайлівна Скітер // Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук.– 2019.– Вип. 4.– С. 36-55. (Шифр видання XVIII 36523)

Дьяконова, Е. Формула успеха: Новая информация плюс опыт / Е.М.Дьяконова // Бібліотека. – 2003. – №10. – С.48-50. (Шифр видання XVIII 3410)

Касьян, Владислав Володимирович. Маркетинг некомерційних суб’єктів: імплементація до змісту підготовки за спеціальністю 029 “Інформаційна, бібліотечна та архівна справа” / Владислав Володимирович Касьян // Бібліотечний вісник. – 2021. – № 2 (262). – С. 80-90. (Шифр видання XVIII 30690)

Концепция маркетинга для публичных библиотек : пер. с нем. / Петер Борхард, Шарлотта Флодель, Михаэль Мильц, Клаус Райнхардт, Герхард Райтер; Науч. ред. И. Б. Михнова; ред. Г. Л. Цесарская; Пер. Е. М. Ястребова; Введ. Петер Борхард. – М. : НВЦ "БиблиоМаркет", 1993. – 143 с. – (Маркетинг некоммерческих организаций) (Шифр видання XVI> 5387)

Маркетинг взаємовідносин: орієнтація на користувача : метод. матеріали на допомогу проведенню семінару-тренінгу / Комунал. заклад "Запоріз. обл. універсал. наук. б-ка" Запоріз. обл. ради; Уклад. О. Тарлінська; ред. Т. Пішванова; Відп. за вип. О. Волкова. – Запоріжжя : Кругозір, 2016. – 35 с. (Шифр видання XVI> 10724)

Матлина, С. Г. Библиотечный маркетинг : практ. пособие для работников публ. б-к / С. Г. Матлина, Гос. Рос. б-ка, Пермская обл. б-ка им. А. М. Горького. – Пермь : [б.и.], 1993. – 66 с. (Шифр видання XVI> 5573)

Парсяк, Владимир Никифорович. Маркетинговые исследования : Учебн. пособ. для студ. вузов / Владимир Никифорович Парсяк, Георгий Константинович Рогов; Ред. Д. В. Грузин. – 2-е изд. – К. : Наукова думка, 2000. – 172 с. (Шифр видання III> 53205)

Ступницька, С. Використання результатів маркетингових досліджень у створенні позитивного іміджу бібліотеки і впровадження нетрадиційних форм обслуговування: [ Рівнен. ОУНБ] / С.Ступницька // Інформаційні потреби населення України в умовах трансформації суспільства  : матеріали Соціолог. читань' 98 : 20-21 трав. 1998 р. / НПБ України. – Київ, 1999.– С.56-59. (Шифр видання XVI> 6003)

Формування бібліотечного фонду. Маркетинговий підхід / Нац. парлам. б-ка України; Підгот. Н. Гудимова, І. Цуріна; Відп. за вип. Т. І. Вилегжаніна.– Київ : Національна парламентська бібліотека України, 2006. – 31 с. – (Примірна тематика семінарів працівників районних і міських бібліотек; Вип. 1) (Шифр видання XVI> 7295)

Хомякова, О. Не выживаем, а живем: [Маркетинг в библиотеке] / О.А.Хомякова // Біблиотека. – 2003. – №9. – С.20-21. (Шифр видання XVIII 3410)

З повагою, Віртуальна довідкова служба.

Номер запроса: 5782021-11-15 10:56:44Пользователь: Катерина

Текст запроса:

Доброго дня! Можете надіслати електронні джерела на тему: Бібліотека в ринкових умовах функціонування

Текст ответа:

Доброго дня, шановна пані Катерино.

Пропонуємо наступну літературу за Вашою темою:

Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф., м. Київ, 6-8 листопада 2018 р. / НАН України. Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. бібліотек України, Рада директорів наук. бібліотек та інформ. центрів - членів МААН; Відп. ред. О. М. Василенко; Редкол. Л. А. Дубровіна, В. І. Попик, В. М. Горовий. – Київ : НБУ ім. В. І. Вернадського, 2018. – 823 с. (Шифр видання XVI> 10872)

Бібліотека. Наука. Комунікація. Стратегічні завдання розвитку наукових бібліотек : матеріали міжнар. наук. конф., м. Київ, 3-5 жовтня 2017 р. / НАН України. Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. бібліотек України, Рада директорів наук. бібліотек та інформ. центрів - членів МААН; Відп. за вип. Л. А. Дубровіна, О. М. Василенко. – Київ : НБУ ім. В. І. Вернадського, 2017. – 639 с. (шифр видання XVI> 10339)

Бібліотека. Наука. Комунікація: формування національного інформаційного простору : матеріали Міжнар. наук. конф., м. Київ, 4-6 жовтня 2016 р. / НАН України. Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. бібліотек України, Рада директорів наук. бібліотек та інформ. центрів - членів МААН; Відп. за вип. О. М. Василенко. – Київ : [б.в.], 2016. – 637 с. (Шифр видання XVI> 10231)

Міжнародна наукова конференція "Бібліотека. Наука. Комунікація. Стратегічні завдання розвитку наукових бібліотек" // Бібліотечний вісник.– 2017. – № 6 (242). – С. 39-61. – На укр. яз. (Шифр видання XVIII 30690)

Міжнародна наукова конференція "Бібліотека. Наука. Комунікація. Розвиток бібліотечно-інформаційного потенціалу в умовах цифровізації" // Бібліотечний вісник. – 2020. – № 6 (260). – С. 44-62. – На укр. яз. (Шифр видання XVIII 30690)

Петрова  Л. Г. Бібліотека в умовах суспільно-економічних змін : монографія / Людмила Григорівна Петрова, Нац. парлам. б-ка України. – Ротапринт. – Київ : [б.в.], 2003. – 301 с. (Шифр видання XVI> 6610)

Петрова Л. Г. Соціально-економічні аспекти розвитку бібліотек України в сучасних умовах : автореф. дис ... д-ра пед. наук : 07.00.08 / Людмила Григорівна Петрова; Харків. держ. акад. культури. – Харків : [б.в.], 2006. – 45 с. (Шифр видання A 173713)

Оригінали або копії видань можливо замовити у відділі Міжбібліотечного абонементу. E-mail: mba.edd@gmail.com

Більше інформації про послуги відділу дивись за посиланням http://odnb.odessa.ua/view_post.php?id=155 - Відділ міжбібліотечного абонемента.

З повагою, Віртуальна довідкова служба.

 

Номер запроса: 5772021-11-09 16:38:55Пользователь: Я-режисер, зараз пишу магістерську роботу і мені потрібна допомога в пошуку літератури по моїм тезам

Текст запроса:

Доброго дня! Мені потрібна література : статті в журналах, або наукові труди, або книги, або електронні видання, дисертації, монограмми та інш. В мене такі тези: 1. Феномен Yutuba аудіовізуального контента 2. Формат – не формат дитячої передачі в телевізійному просторі. 3. Перспектива розвитку дитячого контенту в аудіовізуальному мистецтві в Україні.

Текст ответа:

Доброго дня, шановний.

За вашою темою ми пропонуємо ознайомитись з наступними виданнями:

Аудіовізуальне мистецтво і виробництво: досвід, проблеми та перспективи : кол. монографія / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв; Наук. ред. Олександр Вікторович Безручко. – Київ : ВЦ "КНУКіМ", 2016. – (Світ кіно і ТБ) (Нова енергія професіоналів). – На укр. яз. (Шифр видання XIX> 18836)

Власний канал на YouTube: аспекти моніторингу / Іван Вікторович Братусь, Зоряна Михайлівна Свердлик // Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук. – 2018. – Вип. 2. – С. 78-88. (Шифр видання XVIII 36523)

Енциклопедичний контент і виклики сучасного світу : зб. матеріалів наук. конф., 30 жовтня 2019 р., м. Київ / Держ. наук. установа "Енциклопедичне видавництво"; За ред. А. М. Киридон; Відп. за вип. Т. В. Філімонова. – Київ : Енциклопедичне вид-во, 2019. – 110 с. (Шифр видання II> 44412)

Природознавство і культура (мультидисциплінарний освітній контент) : навч. посіб. / Катерина Михайлівна Кириленко, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Умань : Жовтий О. О., 2013. – 120 с. (Шифр видання II> 37917)

Функціональний, тематичний та прикладні аспекти української соціальної реклами (на прикладі відеоматеріалів YOUTUBE) : автореф. дис ... канд. наук із соц. комунікац. : 27.00.06 / Аль Худірі Ясір Хамза Салман, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ : [б.в.], 2020. – 18 с. (Шифр видання A 237254)

З повагою, Віртуальна довідкова служба.


 
  

Номер запроса: 5762021-11-04 18:10:40Пользователь: Софія

Текст запроса:

Добрий вечір! Потрібна література на тему: "Залізничні вокзали Поліської залізниці на лінії Вільно- Рівне, з гілкою на Білосток"

Текст ответа:

Доброго дня, пані Софіє.

За Вашою темою ми знайшли видання та електронні ресурси:

Иллюстрированный путеводитель по Юго-Западным казенным железным дорогам / Составитель Андреев П.Н. – Киев: Типография С.В. Кульженко, 1898. (Шифр видання IV 812)

Львівська залізниця. Історія і сучасність / [Гранкін П.Е., Лазечко П.В., Сьомочкін І.В., Шрамко Г.І.]. – Львів: Центр Європи, 1996.              Немає у фонді ОННБ. Можливо отримати у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського (Шифр видання ВС30936)

Юго-Западная железная дорога. Вчера. Сегодня. Завтра. 1870 – 1995 гг. / Под редакцией Олейника Б.С. – Киев: Транспорт Украины, 1995.  Немає у фонді ОННБ. Можливо отримати у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського (Шифр видання ВС30319)

Яшник М.М. Железнодорожній транспорт України за 50 лет / Макар Макарович Яшник. – К., 1968. – 32 с. (Шифр видання XIII 328030)

Залізниця через Полісся до Рівного. Будова століття. – Режим доступу:

http://retrorivne.com.ua/zaliznicja-cherez-polissja-do-rivnogo-budova-stolittja/

Історичний нарис : В 1883-1885 роках у вкрай важких умовах Полісся побудована залізниця Вільно – Рівне. – Режим доступу: https://railway.lviv.ua/railway/dn-3/istorichnii-naris/

Лягушкин Антон, Янківський  Дмитро. Виникнення та розбудова залізниць Волині та Полісся. – Режим доступу: https://photo-lviv.in.ua/viniknennya-ta-rozbudova-zaliznits-volini-ta-polissya/

Тетяна Яцечко-Блаженко. Залізниця через Полісся до Рівного. Будова століття. – Режим доступу: http://retrorivne.com.ua/zaliznicja-cherez-polissja-do-rivnogo-budova-stolittja/

З повагою, Віртуальна довідкова служба.

Номер запроса: 5752021-09-22 15:02:08Пользователь: Лариса Борисівна

Текст запроса:

Доброго дня! Розшукуємо газету "Родное слово" (Одесса), за 1920 г., номер 3 от 29(16) янв. , стр. 2; , номер 4 от 30(17) янв. , стр. 2;, номер 5 от 31(18) янв. , стр. 2. (Можливо "Рідне слово"). Можете дати відповідь: чи виходила така газета в Одесі чи Одеській області?

Текст ответа:

Доброго дня, пані Ларисо!

У фондах нашої бібліотеки є номера газети "Родное слово" (Одесса), що Вас зацікавили:

За 1920 г., номер 3 от 29(16) янв.,  номер 5 от 31(18) янв. (Шифр видання XVIII 42080)

З повагою, Віртуальна довідкова служба.

Номер запроса: 5742021-09-07 18:49:24Пользователь: Галабурда Інна

Текст запроса:

Доброго вечора! Підкажіть,будь-ласка,матеріали,інформацію на тему "Роль і можливості сучасних бібліотек у допомозі у вивченні англійської мови серед населення України".Заздалегідь дякую.

Текст ответа:

Доброго дня, пані Інно!

За пропонуємо ознайомитись з наступною літературою:

Миськевич  Т. Освітні послуги в бібліотеці: практика вивчення англійської мови в бібліотечних закладах США та України / Т. Миськевич // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2017. – Вип. 46. – С. 358-367. (Шифр видання XVIII 33519)

Пелагеша Н. Є. Мовна політика як інструмент розвитку комунікативного простору Європейського Союзу / Н. Є. Пелагеша // Стратегічні пріоритети. – 2010. – № 3 (16). –  С. 28–39. (Шифр видання XVIII 37882)

Лискова К. А. "Вікно в Америку" - простір можливостей: проєкт співпраці Центральної наукової бібліотеки ХНУ імені В. Н. Каразіна і Посольства США в Україні / Катерина Андріївна Лискова // Бібліотечний вісник. – 2020.– № 3 (257). – С. 48-49. (Шифр видання XVIII 30690)

Вилегжаніна Т. І. Публічна бібліотека як "третє місце" в громадському просторі / Тамара Ізмайлівна Вилегжаніна // Бібліотечна планета. – 2018. – № 2 (80). – С. 4-6. (Шифр видання XVIII 33197)

Адаменко М. Організація в бібліотеці центру освіти для дорослих: від ідеї до історій успіху / Марина Адаменко // Бібліотечна планета. – 2018. – № 4 (82). – С. 15-18. (Шифр видання XVIII 33197)

Липак Г. Роль бібліотек, архівів, музеїв у формуванні соціокомунікаційного простору територіальних громад / Галина Липак // Бібліотечний вісник. – 2018. – № 5 (247). – С. 8-14. (Шифр видання XVIII 30690)

Чайківська Н. А. Роль бібліотек у згуртуванні громади / Надія Андріївна Чайківська // Бібліотека у форматі Д°. – 2019. – № 1. – С. 25-29. (Шифр видання XVIII 41519)

Також Ви можете отримати інформацію про навчання англійській мові в центрі “Вікно в Америку” Одеської національної наукової бібліотеки  за посиланням http://odnb.odessa.ua/view_post.php?id=66 

З повагою, Віртуальна довідкова служба.
 

Номер запроса: 5732021-08-17 13:25:15Пользователь: Короткий Олексій Вікторович,

Текст запроса:

Доброго дня, чи можу я дізнатись, яка література з бібліотеки може стосуватися теми "Пенітенціарні заклади Херсонської губернії (1803- 1853 рр.)"? Дякую.

Текст ответа:

Доброго дня, шановний Олексію Вікторовичу!

Пропонуємо Вам наступну літературу з фондів Одеської національної наукової бібліотеки :

Григор'єв О. М. Пенітенціарна теорія та практика в Російській імперії в кінці XVIII - на початку XX століття: історико-правове дослідження (на прикладі українських губерній) : автореф. дис ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Олександр Миколайович Григор'єв; Київ. нац. ун-т внутріш. справ. – К. : [б.в.], 2007. – 21 с. (Шифр видання A 145806)

Гузенко Ю. Становлення і діяльність громадських благодійних об’єднань на Півдні України в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (на матеріалах Херсонської губернії). – Миколаїв : Іліон, 2006. – 240 с. (Шифр видання V>20650)

Левченко Л. Миколаївський піклувальний про тюрми комітет як орган управління тюремним господарством та опіки над в’язнями // Вісник пенітенціарної асоціації  України. –  2019. –   № 3(9). – С.44. (Шифр видання XVIII 41299)

Неалов О.П. Виправні заклади для неповнолітніх злочинців як важливий інструмент здійснення тюремної реформи другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (на матеріалах Харківського виправного притулку) // Проблеми пенітенціарної теорії і практики. – К., 2003. – Вип. 8. – С. 29-37. (Шифр видання XVIII 35817)

Неалов О.П. Етимологічно-правова характеристика поняття “патронат” у російській пенітенціарній науці ХІХ - початку ХХ ст. // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 2001. №4. – С. 151-156. (Шифр видання XVIII 32938)

Неалов О. П. Організаційно-правове забезпечення реалізації тюремної реформи в Російській імперії в другій половині XIX - на початку XX ст. (на матеріалах українських губерній) : Автореф. дис ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Олександр Павлович Неалов; МВС України. Нац. ун-т внутріш. справ. – Харків : [б.в.], 2003. – 20 с. (Шифр видання А 134720)

Пальченкова В. М. Витоки та еволюція громадського контролю за пенітенціарною системою України (IX – початок XXI ст.) : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук / Класич. приват. ун-т. Запоріжжя, 2014. – 40 с. (Шифр видання А 203825)

Пальченкова В. М. Ідея та практика тюремного патронажу в Російській імперії // Держава та регіони. Серія: Право. – 2013. – № 1. – С. 29–33. (Шифр видання XVIII 38777)

Пальченкова В. М. Трансформація громадського контролю за виконанням покарань: історико-правовий аналіз. – Запоріжжя : Акцент, 2013. - 523 с. (Шифр видання III>89580)

Пальченкова В. М. Трансформація правової регламентації діяльності Товариства піклувального про тюрми (1819–1919 рр.) // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 4. – С. 73–82.  (Шифр видання XVIII 34447)

Пташинський О. Б. Пенітенціарна система України : Монографія / Олександр Борисович Пташинський; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького; Відп. ред. В. О. Антонов. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2004. – 204 с. (Шифр видання III> 64100)

Прусс В. М. Пенітенціарна система України : Монографія / Володимир Митрофанович Прусс, Дмитро Вікторович Ягунов. – Одеса : Фенікс, 2006. – 252 с. (Шифр видання III> 70335)

Россіхін В. В. Пенітенціарна система Російської імперії в XIX-на початку XX ст.(на матеріалах українських губерній) : автореф. дис ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Василь Васильович Россіхін; Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. – Харків : [б.в.], 2005. – 20 с. (Шифр видання A 148189)

Щукин В. Общественная благотворительность и попечительство в пенитенциарных учреждениях Российской империи // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». – 2012. – Т. 11. – С. 456–463. (Шифр видання XVIII 36972)

Ягунов Д. В. Пенітенціарна система України : історичний розвиток, сучасні проблеми та перспективи реформування : монографія / Дмитро Вікторович Ягунов, Держ. пенітенціарна служба України. – 4-те вид, перероб. та доп. – Одеса : Фенікс, 2011. – 445 с. (Шифр видання III> 89892)

З повагою, Віртуальна довідкова служба.

Номер запроса: 5722021-08-09 12:03:13Пользователь: Александр

Текст запроса:

Здравствуйте. Есть ли в фондах ОННБ выпуски "Артиллерийского журнала" 1) любого года выпуска; 2) за 1943 год? Издавался Воениздатом (в 1943 г. — Воениздат НКО СССР).

Текст ответа:

Добрый день, Александр!

Смотрите информацию по Вашему запросу в Архиве виртуальной справочной службы под № 571.

С уважением, Виртуальная справочная служба.