Virtual Reference Service

Archive of completed requests

Total amount of queries in the database: 607

FirstPrevious < 52 53 54 55 56> NextLast

Номер запиту: 802014-07-17 16:08:56Користувач: Жовнир Ирина Васильевна

Текст запитання:

Добрый день!Меня интересует биографии землевладельцев с.Яновки Херсонской губернии(ныне р-центр Ивановка Одесской области)кавалера-шляхтича Яна Лемпера и Генриха Ротта.

Текст відповіді:

Пошукова робота проводилась у відділі краєзнавства “Одесіка” за матеріалами картотек: “Персоналії діячів краю” та “Топографичний каталог” Іванівський район, та фондами відділу.

У доступних ресурсах, на жаль виявити змістовні документи з даної теми не удалось.

Пропонуємо матеріали за Вашим запитом, які були знайдено у фондах ОННБ ім. М. Горького:

Бойко Я.В. Заселение Южной Украины. - Вып. 1 /Ярослав Владимирович Бойко; Ин-т истории Южной Украины; Отв. Ред. В. М. Кабузан.– Черкассы: Вертикаль, 2007.– 48 с. (Шифр видання V> 22924)

Кабузан В.М. Народонаселение бессарабской области и левобережних районов Приднестровья (Шифр виздання V 55375) С. 118, 149 Ивановка.

Материалы для оценки земель херсонской губернии. - Т.1. Одесский уезд / Сост. Статистическое отделение при Херсонской Губернской земской управе. - Херсон: Тип-я Н.О. Ващенко, 1883. - 385 с. : Приложения. (Шифр видання III 6468)

Рымарь Н.Н. Польские общества в Одессе конца XIX- начала XX вв. / Н.Н. Рымарь // Дім князя Гагаріна: Зб. ст. І публ. / Одес. Держ. Літературний музей. - Вип. 2. - О. : друк, 2001. - С. 107-111. (Шифр видання VII> 53826)

Скальковский А. Опыт статистического описания Новороссийского края. Сочинение. - Ч. 1. География . Этнография и народонаселение новороссийского края. - Одесса, 1859. - С. 247. (Шифр видання III 3806)

Список населенных мест Херсонской губернии и статистические данные в каждом поселении / Губернский статистический комитет. - Херсон: Тип-я губернского правления, 1896. - С. 311. (Шифр видання III 96826)3.547. Яновка (Малая Барановка, малое Бараново). Данные о поселении.

Фонди Государственного архива Одесской области: Указатель. - Ч.1. Досоветский период / Госуд. архив Одес. области. - Одесса: Друк, 2000. - 232. - (Труды госуд. архива Одес. области. Т.III) (Шифр видання XVIII 34103)

Яковлев В.А. Кое-что об иноплеменниках в истории г. Одессы : Сб. ст. / Сост. Л.М. Де Рибас. - О., 1894. - С. 390-393. (Шифр видання V 55375) Поляки

Болдирєв О. Шляхетська колонія над Чорним морем / О.Болдирєв // Кур'єр Кривбасу. - 2007. - Січень-лютий. - №206-207. - С. 262-337. (Шифр видання XVIII 30947) Поляки в Одесі.

Болдирєв О. Шляхетська колонія над Чорним морем / О.Болдирєв // Кур'єр Кривбасу. - 2007. - Березень-квітень. - №208-209. - С. 275-305. (Шифр видання XVIII 30947) Поляки в Одесі.

Бринош І., Петровський Е. Біль минулого: Нариси з історії репресій 1930-х років серед освітян Одеської області (Іванівський район) / Ред. кол. : Л.В. Ковальчук та інш. - Одеса : СМИЛ. 2006. - С. 65. - ( Реабілітовані історією). (Шифр видання V> 22352) Про Ф.Ф. Рота і Г.Ф. Рота.

Горун Д.О. Польска громада Одеси у XIX- поч. XX ст. : коротка характеристика єтапів розвитку / Д.О. Горун // Записки історичного факультету. - О., 2003. - Вип. 13. - С. 72-85. (Шифр видання XVIII 32287)

Зведений каталог метричних книг. - Вип. 1. 1797-1939. Православ'я. Католицизм, протестантизм, вірменське сповідання, іудаїзм, іслам. - Одеса: Прес-кур'єр, 2011. - 424с. - (Праці державного архіву Одеської області. Т. 33) (Шифр издания XVIII 34103)

Плесская-Зебольд Э.Г. Одеские немцы 1803-1920 / Э.Г. Плесская-Зебольд. - Одесса : Изд-во ''ТЭС'', 1999. - С.11. (Шифр видання V> 17306) Якоб Рот.

Яновка, Бельчанской волости // Сборник херсонского земства. - 1903. - № 10. - С. 30. Население, школы, учащиеся. (Шифр видання XVIII 1297)

Поляки на Півдні України та в Криму / Під ред. Томаша Цисельського, Едварда Чапевського, В'ячеслава Кушніра; ОНУ ім. І.І. Мечнікова. - Одеса-Ополе-Вроцлав, 2007. - 398с. (Шифр видання V> 22827)

Ярошенко І. Іванівка в минулому // Степові зорі. - 1967. - 8 червня. (Шифр видання XVIII 13367) Короткий історичний нарис про виникнення Іванівки.

Історична довідка про утворення Іванівського району Одеської області : [сайт] [єлектронній ресурс]. - Єлектрон. дан. - Режим доступа : http://ivanivka-rada.odessa.gov.ua/index.php/2011-10-19-11-15-18/44-2011-09-12-06-59-06/2011-10-19-13-19-43/298-istorichna-dovidka-pro-utvorennya-ivanivskogo-raonu-odeskoji-oblasti

Що стосується інформації щодо, біографій Яна Лемпера та Генріха Ротта Вам необхідно звернутися до Державного архіву Одеської області http://archive.odessa.gov.ua/

Письмові звернення приймаються ЛИШЕ НА ГОЛОВНІ АДРЕСИ АРХІВУ:

ПОШТОВА АДРЕСА: 65026, Україна, м. Одеса, вул. Жуковського, буд. 18

АДРЕСА ДЛЯ ЕЛЕКТРОННОЇ ПОШТИ (Е-МАIL): initochko@te.net.ua

ТЕЛЕФОН: (+380 48) 722-93-65 ФАКС: 722-80-25

ПОСЛУГИ, ЯКІ НАДАЮТЬСЯ У ДЕРЖАВНОМУ АРХІВІ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ http://archive.odessa.gov.ua/poslugi/

тому, що в межах віртуальної довідкової служби генеалогічний пошук не проводиться.

Номер запиту: 792014-07-17 09:13:23Користувач: Регина

Текст запитання:

Здравствуйте, помогите, пожалуйста подобрать литературу по теме "Детские периодические и продолжающиеся издания: украинский опыт". Заранее спасибо

Текст відповіді:

Здравствуйте, уважаемый пользователь! Мы рекомендуем следующую литературу по Вашей теме:

Білоконна Н.І. Дитяча періодика як засіб формування активного читача молодшого шкільного віку / Н. І. Білоконна // Педагогіка вищ. та серед. шк. : зб. наук. пр. - 2010. - Вип. 28. - С. 202-206. - Бібліогр.: 5 назв. - укp. (Шифр видання XVIII 37740)

Вавілова І.В. Дитяча література як засіб формування особистості дитини (друга половина XIX - початок XX ст.): автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.01 /Ірина Володимирівна Вавілова; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди.– Харків : Б. в., 2008.– 22 с. – На укр. яз.

Водолага О.В. Дитяча періодика в контексті ідеологічного виховання радянських дітей у післявоєнній Україні (1945 – початок 1950-х рр.) [Електронний ресурс] / О.В. Водолага // Інтелігенція і влада . - 2011. - Вип. 23. - С. 157-164. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/iiv_2011_23_20.pdf

Коляда Н.М. Дитяча періодика як засіб науково-педагогічної комунікації (на прикладі журналів "Вожатый" та "Дитячий рух") [Електронний ресурс] / Н.М. Коляда // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. - 2009. - № 28. - С. 164-151. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Ppps_2009_28_26.pdf

Коляда Н.М. Соціально-педагогічні засади розвитку дитячого руху в Україні (початок XX ст. – середина 30-х років XX ст.): автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / Наталія Миколаївна Коляда; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Т. Шевченка".– Луганськ : Б. в., 2013.– 44 с. – На укр. яз.

Стадницька Ю.В. Дитяча публіцистика як об'єкт дослідження / Ю. В. Стадницька // Вісн. Сум. держ. ун-ту. Сер. Філол. науки. - 2006. - № 3. - С. 20-24. - Бібліогр.: 5 назв. - укp. (Шифр видання XVIII 32365)

Стадницька Ю.В. Роль галицької дитячої періодики 20-30-х рр. XX ст. у становленні української пізнавальної літератури : автореф. дис ... канд. наук iз соц. комунiкацiй : 27.00.05 / Юлія Василівна Стадницька; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. Ін-т журналістики.– К. : Б. в., 2009.– 20 с.
120 пр. – На укр. яз.  (Шифр видання A 181058)

Номер запиту: 782014-07-08 12:17:23Користувач: Ольга

Текст запитання:

Доброго дня! Підкажить, будьласка, які роки і номери газети "Пролетарська Правда"

Текст відповіді:

Доброго дня, шановний користувач! Видання є у фондах ОННБ ім. М. Горького.

 З 1921 по 1925 рік мало назву:

Пролетарская правда [Текст]: газета / Ежедневная газета Киевского Губкома КП(б)У и Губпрофсовета. - 1921-1925. - 4 полосы. - Ежедневн.  (Шифр видання XVIII 2996)

У фондах бібліотеки випуски газети є з 1921 до 1925 роки. 1923 рік відсутній, 1925 рік (I-VI).

 З 1925 по 1941 рік мало назву:

Пролетарськая правда [Текст]: газета / Орган київського обласного і міського комітетів КП(б)У та обласної ради депутатів трудящих. - 1925-1941. - 4 полоси. - Щоденна.  (Шифр видання XVIII 4675)

У фондах бібліотеки випуски газети за 1925-30; 1933-41 роки, 1934 рік відсутній.

1925(VI-XII), 1926(I-XII), 1927(I-XII), 1928(I-XII), 1929(I-XII), 1930(IX-XII); 

1933(I-XII), 1935(I-XII), 1936(I-XII), 1937(VII-XII), 1938(I-XII), 1939(II-XII), 1940(I-XII), 1941(I-VI).

Також дивись архив виртуальної довідкової служби, номер запиту 54.

Номер запиту: 772014-05-24 12:25:30Користувач: Юлія

Текст запитання:

Доброго дня! Мене цікавить постать письмениика Горста Георгія Микорлайовича (його біографія та творчий доробок. Підкажіть,будь ласка,також, де в Дніпропетровську можна знайти публікації його збірок оповідань "Свято" і "Перед далеким рейсом". Якщо є така можливість, чи можу я отримати контактний номер телефону письменника, щоб зв*язатися з ним особисто? Дякую. З повагою, Юлія.

Текст відповіді:

Доброго дня, шановна Юліє! У наших фондах ОННБ ім. М. Горького є література Одеського автора Горста Г. М.:

Горст Г.М. [Біографія] // Енціклопедія сучасної України. – Т. 6 (Го - Гн). – К., 2006. – С. 309. (Шифр видання VII> 3148)

Сушинський Б. Георгію Горсту-50 // Літературна Україна. – 1992. – 30 квітн. (Шифр видання XVIII 7196)

Олейников О. Преданность слову // Веч. Одесса. – 2002. – 21 февр. (Шифр видання XVIII 24292)

Горст Г.М. Днесь : Роман. Повість. Новели / Георгій Миколайович Горст; Нац. спілка письменників України.– Одеса : Астропринт, 2003.– 284 с. – На укр. яз. (Шифр видання VII> 62533)

Горст Г. М. Якби я тільки міг : педагогічні новели / Георгій Миколайович Горст; Відп. Ред. Тамара Григорівна Захарченко.– Одеса : Друкарський Дім : Фаворит, 2009.– 220 с. – На укр. яз. (Шифр видання VII> 67526)

Горст Г. М. Фантом : камерні новели / Георгій Миколайович Горст.– Одеса : Друкарський Дім, : Фаворит, 2008.– 152 с. – На укр. яз. (Шифр видання VII> 67527)

Горст Г. М. Броду у вічності немає : оповідання / Георгій Миколайович Горст.– Одеса : Друкарський Дім : Фаворит, 2008.– 186 с. – На укр. яз. (Шифр видання VII> 67529)

Горст Г. М. Судилося щастя : педагогічна повість / Георгій Миколайович Горст; Відп. ред. Т. Г. Захарченко.– Одеса : Друкарський Дім : Фаворит, 2009.– 194 с. – На укр. яз. (Шифр видання VII>67529)


Горст Г. М. Апостольська сіль: ретро-оповідки / Георгій Миколайович Горст; Відп. ред. Тамара Григорівна Захарченко.– Одеса: Друкарський Дім: Фаворит, 2009.– 88 с. – На укр. яз. (Шифр видання VII> 69169)

Горст Г. М. Дні з-понад Висі : повість-колаж / Георгій Миколайович Горст; Відп. ред. Т. Г. Захарченко.– Одеса : Друкарський Дім: Фаворит, 2010.– 216 с. – На укр. яз. (Шифр видання VII> 69168)

Горст Г. М. Напуст : роман-явлення / Георгій Миколайович Горст.– Одеса: Астропринт, 2009.– 480 с. – На укр. яз. (Шифр видання VII> 69163)

Горст Г.М. Погибель Дженестри: роман // Море. – 2005. – № 2-4; 2006. – № 1. (Шифр видання XVIII 36906)

На жаль, публікації його збірок оповідань "Свято" і "Перед далеким рейсом" немає у фондах нашої бібліотеки.

Для того, щоб у Дніпропетровську одержати видання, що Вас зацікавили, треба звернутися до Відділу міжбібліотечного абонементу (МБА) у Дніпропетровській обласній універсальній наукової бібліотеці (ДОУНБ), фахівці якої допоможуть Вам замовити книги з ОННБ ім. М. Горького.

http://odnb.odessa.ua/view_post.php?id=155 Відділ міжбібліотечного абонемента (МБА) ОННБ ім. М. Горького

http://www.libr.dp.ua/departments/mba.html Відділ міжбібліотечного абонемента (МБА) ДОУНБ.

Шановна Юлія, Грост Георгій Миколайович, дійсно є членом Одеської обласної організації Національної спілки письменників України, але на жаль, зв'язатися з автором немає можливості. Автор не може зв'язатися за станом здоров'я.

Номер запиту: 762014-04-29 16:34:57Користувач: Марина

Текст запитання:

Чи проводиться у вашій бібліотеці мікрофільмування, оцифрування фонду, яка є відповідна техніка? Як надається доступ до копій. Якщо так, які є публікації співробітників бібліотеки з цієї теми? Завчасно дякую.

Текст відповіді:

Добрый день, шановний користувач!

Згідно планів роботи бібліотеки на рік, оцифрування видань з фондів ОННБ ім. М. Горького ведеться різними підрозділами бібліотеки (відділ друку, репрографії і консервації фондів, відділ автоматизації бібліотечно-бібліографічних процесів), та за різноманітною тематикою і напрямками.

Інформацію за Вашою темою, Ви можете знайти у статтях співробітників нашої бібліотеки:

Ботушанська О.Ф. ОДНБ імені М. Горького: хронологія розвитку та участь у процессі державотворення незалежної України // Наукова бібліотека: стратегія інноваційного розвитку [Электронный ресурс]: Міжнар. наук.-практ. конф., 24-25 вересня 2009 р., м. Одеса : матеріали конференції: до 180-річчя ОДНБ ім. М. Горького / В.о. Одес. нац. наук. б-ка ім. М. Горького; Упоряд. М. В. Тетенко; Ред. І. С. Шелестович.– Одеса : ОННБ ім. М. Горького, 2010.– 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).– Режим доступа : http://catalog.odnb.odessa.ua/ONNB_ec/NashiVid/sNaykVidan/sc3599.pdf . – На укр. яз. : 10.00.

(Шифр видання Дискета 1074)

Нікитенко М.О., Матвєєва Н.М. Зберігання документів в ОДНБ ім. М. Горького: традиції та інноваційні підходи (До 180-річчя бібліотеки) // Наукова бібліотека: стратегія інноваційного розвитку [Электронный ресурс]: Міжнар. наук.-практ. конф., 24-25 вересня 2009 р., м. Одеса : матеріали конференції: до 180-річчя ОДНБ ім. М. Горького / В.о. Одес. нац. наук. б-ка ім. М. Горького; Упоряд. М. В. Тетенко; Ред. І. С. Шелестович.– Одеса : ОННБ ім. М. Горького, 2010.– 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).– Режим доступа : http://catalog.odnb.odessa.ua/ONNB_ec/NashiVid/sNaykVidan/sc3599.pdf . – На укр. яз. (Шифр видання Дискета 1074)

Ботушанська О.Ф. Скарбниці культури України – 175 // Наукова бібліотека: пріоритети розвитку та перспективи : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Одеса, 24-25 вересня 2004 р.) / В.о. Одес. держ. наук. б-ка ім. М. Горького; Упоряд. Галина Володимирівна Устюжаніна; Відп. ред. Ольга Федорівна Ботушанська.– Одеса : ОДНБ ім. М. Горького, 2006.– С. 25-28. – На укр. яз. (Шифр видання XVI> 7301)

Савіна З., Баркова О. Діяльність бібліотек зі збереження національної культурної спадщини [Текст] / З.Савіна , О. Баркова // Бібліотечна планета. - К. – 2010. – № 2. – С.10.

(Шифр видання XVIII 33197)

Аннотация: 14-15 квітня 2010 року в ДЗ "Національна парламентська бібліотека України" відбулася IV Міжнародна науково-практична конференція "Бібліотека і книга в контексті часу". Тема року: "Діяльність бібліотек зі збереження національної культурної спадщини". В статті дано розширену програму всіх виступів.

Доповідь " Багатоаспектне представлення документа в електронному середовищі" та відповідний досвід Одеської національної наукової бібліотеки ім. М. Горького (м. Одеса) були представлені Ліною Володимирівною Арюпіною, в. о. заступника директора з наукової роботи цієї бібліотеки. Мета оцифровки – збереження оригіналу. Початковий етап робіт сфокусовано на наданні користувачеві цифрових аналогів книг та газет (пошук за датою), забезпечених навігацією за гіперпосиланням у файлових PDF та Djvu представленнях.

Ознайомитись з виданнями, які були оцифровані у ОННБ ім. М. Горького, Ви можете в електронному каталозі бібліотеки. Також у Інтернет-центрі бібліотеки є "Медіатека", де зберігається частина матеріалів, що були оцифровані. Доступ до копій надається у Інтернет-центрі ОННБ ім. М. Горького.

Номер запиту: 752014-04-28 16:34:42Користувач: Елена

Текст запитання:

Книга "Красный катехизис" Мозес Гесс. Есть ли она в наличии библиотеки.

Текст відповіді:

Здравствуйте, уважаемый пользователь! Сообщаем Вам, что  в ОННБ им. М. Горького нет книги: "Красный катехизис" Мозеса Гесса (Моше).

 Есть другая книга этого автора в фондах нашей библиотеки: 

Гесс, Моше. Рим и Иерусалим: Избранное: пер. с нем. / Моше Гесс; Пер. Н. Бартман.– Репринт с изд. 1979.– Иерусалим : Библиотека-Алия, 1991.– 423 с. – На рус. яз. (Шифр издания V> 18609)

Номер запиту: 742014-04-23 11:30:50Користувач: Татьяна

Текст запитання:

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, имеются ли у Вас "Агрометеорологический ежегодник по территории УкрССР за 1961-1991годы" и "Агрометеорологічний щорічник по терріторії Україні за 1992-2000рр.." За ранее благодарна.

Текст відповіді:

Уважаемая Татьяна, у фондах библиотеки есть следующие издания:

1) Агрометеоролический ежегодник по территории Укр.СССР за 1961-1991 годы (за 1973,1977). (Шифр издания XVIII 28736)

2) Агрометереологічний щорічник по Київської області (за 1980,1983,1991). (Шифр издания XVIII 28942)

3) Агрометереологічний щорічник по Полтавській області (за 1968-1969).(Шифр издания VIII 7336)

«Агрометереологічний щорічник по території України за 1992-2000рр.» у фондах ОННБ отсутствует.

Номер запиту: 732014-04-22 11:19:39Користувач: Ирина Анатольевна

Текст запитання:

Добрый день, коллеги!Просим Вас о помощи. Подскажите, есть ли в фонде Вашей библиотеки &quot;Семейный альбом одесского издателя Фесенко&quot;. Заранее благодарна за ответ

Текст відповіді:

Добрый день, шановний користувач!

В наших фондах есть интересующее Вас издание:

Семейный альбом одесского издателя Е. И. Фесенко. – Одесса: КП ОГТ, 2007.– 314 с. : ил. (Шифр издания XVI> 7943)

Больше информации через электронный каталог ОННБ им. М. Горького

 

Номер запиту: 722014-04-10 16:24:02Користувач: Нуньес Елена Григорьевна

Текст запитання:

Имеются ли в библиотеке работы, посвященным пребыванию в Одессе Н.В.Гоголя

Текст відповіді:

Здравствуйте, уважаемый пользователь! Сообщаем Вам , что в фондах нашей библиотеки есть литература по интересующей теме :

Маркевич А.И. Гоголь в Одессе. - Одесса, 1902. - 52с. - (Оттиск из «Зап. Имп. Новорос. Ун-та») (Шифр издания VII 1990)

Шенрок В. Гоголь в Одессе. 1850-1851. - Москва: “Русский архив”, 1902. - 19с. (Шифр издания VII 1990)

Что завещал Гоголь созданной школе? Речь, произнесенная в торжественном собрании Императорского Новороссийского университета 20 марта 1909 года / Ординар. проф. В.Н. Могульский. - Одесса:Техник, 1909. - [12c.]. - (Шифр издания VII 4044)

Ратушняк Э. Что делал Гоголь в Одессе? К 197-летию со дня рождения великого писателя // Вечерняя Одесса. - 2006. - 30 марта. (Шифр издания XVIII 24292)

Одесса: (Фотоальбом) / Сост. В. Берман. - М.: Планета, 1990. - С. 114. (Шифр издания IV>2330)

Рассказы . Сборник очерков / Одес. Литер. музей. - Одесса: “Пласке”, 2002. - С. 26. (Шифр издания VII>60137)

Литературная жизнь Одессы в 30-40 годы XIX века // Одесский государственный литературный музей: Путеводитель. - Одесса : Маяк, 1986. - С. 29-34. (Шифр издания VII>31713)

"М. В. Гоголь в Одесі" [Електронний ресурс] [Электронный ресурс ] : бібліогр. покажч.: [формат документа: Word] / Упоряд. О. Г. Нуньєс; Наук. ред. В. Б. Мусій; Наук. конс. П. В. Михед; Ред. І. С. Шелестович.– Одеса : ОННБ им. М. Горького, 2012.– 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).– (Літературна Одеса; Вип. 14) .– Режим доступа:http://catalog.odnb.odessa.ua/ONNB_ec/NashiVid/sPersonalii/sc3311_1.pdf.– http://catalog.odnb.odessa.ua/ONNB_ec/NashiVid/sPersonalii/sc3311.pdf

1 електрон. опт. диск (CD-ROM) . – На укр. яз. Дискета 811

Одесса на старых открытках : Из коллекции А. А. Дроздовского: Книга-альбом / Авт.-сост. Анатолий Александрович Дроздовский; Текст Ева Краснова; Вступ. Мирон Р. Бельский.– Одесса : Эвен, 2006.– 416 с. : ил. (Шифр издания V>20810)

Улица Гоголя (бывшая Надеждинская улица) = Gogol Street (the former Nadezhdinskaya Street) : одесский календарь, 2008-2009: Одесса, 214 лет: 200-летию со дня рождения Н. В. Гоголя посвящяется / Сост. Л. Хивренко; Фото Г. Исаев; Худож.-оформ. Г. Танцюра.– Одесса : ПЛАСКЕ, 2008.– [14] с. : цв. ил. – На рус., англ. яз. (Шифр издания VII> 70589)

Улица Гоголя (бывшая Надеждинская улица) = Gogol Street (the former Nadezhdinskaya Street) : 200-летию со дня рождения Н. В. Гоголя посвящается / Сост.Л. Хивренко, Н. Кореновская; Фото Г. Исаев.– Одесса : ПЛАСКЕ, 2008.– 26 с. : ил. – На рус., англ. яз. (Шифр издания XIV> 15598)

Майстровой Я.Я. История Одессы в названиях улиц : топонимический справочник / Яков Яковлевич Майстровой, Всемирный клуб одесситов; ред. Ф. Д. Кохрихт, Р. Александров; Вступ. ст. Юрий Карпенко; Худож. оформл. Сергей Калмыков.– Одесса : ПЛАСКЕ, 2012.– 436,[2] с. (Шифр издания V> 25628)

Рассказы о музее : cб. очерков.– Одесса : ПЛАСКЕ, 2012 . – На рус. яз.
Ч. 2 : . / Одес. литературный музей; Отв. ред. Татьяна Ивановна Липтуга; Редкол. Г. Семыкина, Г. Закипная, А. Яворская.– 2012.– 285 с. (Шифр издания VII> 74174)

Васильев К.К.Воспитатель и врач Гоголя // Медицина старой Одессы : Очерки / Константин Константинович Васильев.– Одесса : Оптимум, 2003.– 208 с. : ил. – ("Вся Одесса"; Вып. 17) (Шифр издания VII> 60488)

Старая Одесса : фотографы и фотографии : из коллекции А. А. Дроздовского : [книга-альбом] / Авт.-сост. Анатолий А. Дроздовский; Текст Е. А. Краснова; Предисл. Алена Яворская.– Одесса : ТЭС, 2013.– 443,[4] с. : ил. (Шифр издания V> 25913)

Пам'ятки і пам'ятні місця, пов'язані з іменем великого письменника Миколи Васильовича Гоголя в Україні : до 200-ліття з дня народження: каталог-довідник / Держ. служба з питань нац. культурної спадщини, Наук.-дослід. ін-т пам'яткоохорон. досліджень; Упоряд. П. М. Калугін.– К. : Фенікс, 2008.– 128 с. – На укр., рус. яз. (Шифр издания VII> 61832)

Музыкой наполняющиеся строки : Тезисы докладов и сообщений областной Гоголевской научно-творческой конференции (15-16 апреля 1988 г.) / И.о. Одес. обл. отд. музыкального общ-ва Украины; Редкол. Г. Н. Копосов, Н. Л. Огренич, Н. К. Островская; Отв. ред. П. Т. Маркушевский.– Одесса : Б/и, 1988.– На рус. яз. (Шифр издания VII> 51977)

С. 5-8. - Вересневский П. Т. Н. Гоголь и Одесса; С. 9-11. - Супрун Н. К. Н. Гоголь в кругу одесских знакомых.

Смычок Л.М. Редкие гоголевские издания в фондах Одесской научной библиотеки им. А. М. Горького // Н. В. Гоголь и литературный процесс XIX - XX вв. : Тезисы докладов и сообщений на областной научно-практической конференции, посвященной изучению творчества Н. В. Гоголя (20 мая 1988 г.) / Одес. Ордена Труд. Крас. Знамени гос. ун-т им. И. И. Мечникова; Гл. ред. П. Т. Маркушевский; Редкол. В. Б. Мусий, А. А. Слюсарь, В. А. Фабианская.– Одесса : Б/и, 1988.– 78 с.– На рус. яз. (Шифр издания VII> 60798) 

Пам'ятки і пам'ятні місця, пов'язані з іменем великого письменника Миколи Васильовича Гоголя в Україні : до 200-ліття з дня народження: каталог-довідник / Держ. служба з питань нац. культурної спадщини, Наук.-дослід. ін-т пам'яткоохорон. досліджень; Упоряд. П. М. Калугін.– К. : Фенікс, 2008.– 128 с.– На укр., рус. яз. (Шифр издания VII> 61832) 

Русистика и современность. Литературоведение : сб. науч. ст. по матер. XII Междунар. науч. конф., посвящ. 200-летию со дня рождения Николая Васильевича Гоголя, г. Одесса, 30 сент. - 3 окт. 2009 г. / Междунар. и укр. ассоц. преподават. рус. яз. и лит-ры, Междунар. фонд "Русский мир",Одес. нац. ун-т им. И. И. Мечникова; Редкол. Е. М. Черноиваненко, И. Я. Матковская, В. Б. Мусий; Отв. ред. Е. Н. Степанов.– Одесса : Астропринт, 2010.– 422 с. (Шифр издания VII> 72182)

Кудлач В. Данина шани Гоголю // Чорноморські новини. - 2009. - 25 червня. (Шифр издания XVIII>7543)

Номер запиту: 712014-04-09 13:13:27Користувач: Виктория

Текст запитання:

Здравствуйте, есть ли у вас книги: 1. Панфилов, А.К. Сборник упражнений по стилистике русского языка -М., 1984. 2. Панфилов, А.К. Лекции по стилистике русского языка – М., 1972.

Текст відповіді:

На Ваш запрос сообщаем, что названные издания есть в  фонде ОННБ:

Панфилов А.К. Сборник упражнений по стилистике русского языка : [Для пед. ин-тов по спец. №2101 "Рус. яз. и лит."]. - М. : Просвещение, 1984. - 207 с. (Шифр издания XV>4232)

Панфилов А.К. Лекции по стилистике рус. языка. [4.1] - М., 1968. - 80 с. [4.2] - Приложение. - 1969. - 64 с. (Шифр издания XV 27313)

Панфилов А.К. Лекции по стилистике русского языка. - М., 1968. - 80 с. (Шифр издания  XV 26000)